Identitesutveckling måste också påverkas av hjärnans utveckling

Trajectories of Sexual Orientation from Adolescence to Young Adulthood: Results from a Community-Based Urban Sample of Girls

Johnny Berona, SD Stepp, AE Hipwell och KK Keenan, Journal of Adolescent Health 2018, vol 63, sid 57-61

Målet för studien var att följa flickors sexuella utveckling över tid för att få underlag för tidiga preventiva insatser för sexuella minoriteter. Studien utfördes i Pittsburghs fattigare områden och omfattade 2450 flickor varav 52% var afroamerikaner och 41% vita (euroamerikaner).  Dessa följdes årligen mellan 14 och 22 års ålder med ringa bortfall. Den sexuella inriktningen specificerades med fyra  parametrar för att förstå olika aspekter av sexualitet. Dessa parametrar var följande: egen definition av sexuell identitet (5 val), romantisk relation (specifikt uttryckt som om de hade pojkvän/flickvän), sexuell attraktion (5 val),  och med vem de hade sexuell relation (med  män, med kvinnor eller både och).

Resultat: 26,6% uppgav en icke heterosexuell identitet. 41.2 % hade också minst en gång under studiens gång en parameter som avvek från den heterosexuella normen. Sexuell attraktion till någon med samma kön bekräftades hos 39 % av deltagarna någon gång. 716 av de 2450 deltagarna kunde beskrivas som huvudsakligen heterosexuella men attraherade till individer av  eget kön allt mer efter hand men utan att starta sexuella relationer. Sexuell relation med någon av samma kön uppgavs av 11.5%, och romantisk relation hos 8,2 %. En grupp på 90 individer klassades som lesbiska med exklusivt sexuella relationer till eget kön. En huvudsakligen bisexuellt orienterad grupp på 235 individer angav  tilltagande attraktion till eget kön. Generellt ökade andelen individer inom varje grupp som efterhand bejakade   parametrar som angav bisexuell eller lesbisk identitet. Parametrarna sexuell attraktion och könsidentitet förändrades tidigare än romantiska och sexuella relationer .

63,2 % av deltagarna rapporterade minst en förändring i sexuell orientering under studiens gång. Den huvudsakligt lesbiska gruppen rapporterade flest ändringar.

Materialet behandlades med avancerade statistiska metoder och  illustreras med  komplicerade diagram. En av slutsatserna var att sexuell utveckling bland flickor i studien med icke entydig heterosexuell orientering visade en klar variabilitet och att detta kanske är den  normala utvecklingsgången  av kvinnors sexuella identitetsutveckling. Detta betyder bland annat att det blir svårt att tidigt identifiera olika sexuella identiteter för hälsofrämjande åtgärder eftersom de ungas identitet och praxis ändras över tid och flera olika utvecklingsvägar kan identifierats. Det viktigaste fyndet är kanske att de med icke heterosexuell identitet först visar emotionell och kognitiv inriktning och att beteendemässiga  aktiviteter kommer senare och framför allt att fluiditeten inom individen är stor.

Ingen annan populationsstudie i USA har använt så många markörer för sexuell utveckling  som denna och därför är det svårt att jämföra med andra studier. Det är också en omfattande långtidsstudie studie med ringa bortfall

Författarnas egen konklusion är att minst tre olika utvecklingsmodeller kunde identifieras och att fluiditet mellan olika parametrar är vanlig, vilket har betydelse för  förebyggande arbete. Resultaten begränsas  bland annat av att deltagarna kunde välja bara mellan fem olika identiteter

Intresserade bör läsa originalartikel, min kortfattade resumé är helt enkelt kortfattad!