Kristina Berg Kelly

Month: augusti 2017

2017: Mer om e-cigaretter i två färska artiklar:

2017: Mer om e-cigaretter i två färska artiklar:

  1. Electronic Cigarette Use by Youth: Prevalence Correlates, and Use Trajectories From Middle to High School

Av E Westling, JC Rusby, R Crowley och JM Light, i Journal of Adolescent Health 2017, vol 60 sid 660-666

  1. Electronic Nicotine Delivery Systems and Accaptability of Adult Smoking Among Florida Youth: Renormalization of Smoking?

Av K Choi, R Grana och D Bernat i Journal of Adolescent Health 2017, vol 60 sid 592-598

 

Fortfarande kämpar forskarna med den tidigare frågan om e-cigaretter, som till synes är hälsosamma kan leda till tidigt beroende av nikotin. Kan den fräcka lilla prylen innebära att cigarrettrökning tenderar till att bli ett normalt och acceptabelt beteende igen, efter tre dekader då cigarrettrökning gått ner och fått stämpeln som ohälsosamt? Ur folkhälsosynpunkt mycket oroande.

I den första studien följde man en population i Oregon ursprungligen på 1091 individer , från 14.4 års ålder och ett år framåt med täta webbaserade enkäter. I slutändan hade man 71 % kvar i studien, en siffra som är resultat båda av utflyttning och inflyttning av ungdomar till studieområdet.

28 % hade testat e-cigarretter då studien startade och detta oberoende av kön eller etnicitet. Denna siffra är högra än i andra nationella studier och representerar en tid då Oregon ännu inte hade infört reglering av e-cigarretter, (detta skedde i maj 2015). Man följde deltagarnas samtidiga bruk av vanliga cigarretter, narkotika, och alkohol. Avsikten var att följa hur e-cigarrettutvecklingen såg ut under året, och om man kunde se samband med olika bakgrundsfaktorer. 5 % av deltagarna blev dagliga brukare under studieåret, Dessa karakteriserades av att de redan vid studiestarten hade testat mer av alkohol, narkotika och cigarretter och att de under studieåret använde sådant mer regelbundet. Marijuana var den substans som visade starkast samband med e-cigarrettbruk. Konklusionen var att brukare av olika ohälsosamma medel kanske helt enkelt fått ytterligare ett medel på sin repertoar.

Studie 2 är en tvärsnittsstudie från Florida på nära 69000 elever i Middle and High school (ungefär 12-18 års ålder) med 81 resp 78% svarsfrekvens. Studien genomfördes år 2014 som en skriftlig anonym enkät i klassrummet. Målsättningen var att undersöka om eget bruk av e-cigarretter, reklam för e-cigaretter samt e-cigarrettbrukare i omgivningen fick ungdomar att tycka att vuxnas rökande av traditionella cigaretter var acceptabelt. Utöver bakgrundsfrågor fick deltagarna frågor av typen ”Har du någonsin använt… ” resp under de senaste 30 dagarna använt, sett reklam etc. De fick också frågan om någon i deras omgivning använde e-cigaretter. Slutligen två frågor om huruvida cigarrettrökning är acceptabelt: ”Tror du att dina kompisar anser att cigarrettrökning bland vuxna är acceptabelt” , resp ”Tror du att folk där du bor tycker att cigarrettrökning är OK?”

Resultatet visade som förväntat att äldre elever hade använt e-cigarretter oftare än yngre och men också oftare bodde ihop med e-cigarrettanvändare. Men det var ingen skillnad i utsatthet för reklam för e-cigarretter mellan äldre och yngre elever och även unga som aldrig rökt kände sig lika utsatta för denna reklam.

De som använde e-cigarretter och var utsatta för reklamen uppgav en högre acceptans av cigarrettrökning hos vuxna än de unga som aldrig brukat e-cigarretter . Bland äldre deltagare som själva inte rökte cigarretter, men som bodde med personer som använde e-cigarretter uppfattade man att kompisar hade en hög acceptans av vuxenrökning. Mellanstadieelever som själva rökt någonsin och som bodde med vuxna e-cigarrettanvändare uppfattade att samhället omkring dem accepterade rökning hos vuxna. Sammanfattningsvis anser man att dessa är i riskzonen att bli rökare

Båda artiklarna är välskrivna, har mycket intressanta ingresser med genomgång av olika data beträffande rökning av alla slag, och läsvärda även av denna anledning. Båda har avancerade statistiska beräkningar som jag aldrig varit i närheten av, men som visar den goda statistikens möjligheter att sålla i data. Jag upplever det som välgjort och rimligt. Det handlar ju om studier där deltagare tillkommer och andra försvinner, och där olika bakgrundsfaktorer skall vägas ihop på ett sanningsenligt sätt.

Studierna är utförda i USA och frågan är väl hur applicerbara dessa data är för svenska förhållanden. Men faktum är att cigarettföretagen på nätet har förföriska beskrivningar nu som tidigare och att unga har tillgång till e-cigaretter, även o det inte kryllar av fysiska butiker. Artiklarna kan också inspirera till svneska uppföljningar

Snart är det väl dags att kolla vad CAN kan berätta för oss om bruk av e –cigarretter i Sverige. Är det ett rejält hot, eller är det en fluga som alkoläsk och lättöl?

170805

 

 

 

 

 

 

Upprop 2015 mot el-cigaretter från Svensk Förening för Ungdomsmedicin 2015

Data från CAN,. Tack till Nils Lundin

Inför åldersgräns för el-cigaretter snarast !!!

Upprop från Svensk förening för ungdomsmedicin

Bearbetning av upprop infört i Göteborgsposten hösten 2015

 

Bakgrund:

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i en dom den 17 februari att nikotin i el-cigaretter inte skall betraktas om läkemedel och därmed är det fritt fram att sälja el-cigaretter utan åldersgräns.

 Fakta:

”Nikotin är en drog som ger ett mycket starkt fysiologiskt och psykologiskt beroende. Både nikotinberoende och nikotinabstinens räknas i dag som sjukdom och finns med i de internationella klassifikationssystemen för sjukdomar (DSM-IV och ICD-10) (Socialstyrelsen, 1997)” Från Folkhälsomyndighetens hemsida om tobaksrökning.

 ” Det är främst nikotinet i tobaken som gör att man blir beroende. Det påverkar belöningscentrum i hjärnan” (citat från Vårdguiden, första meningen på uppslagsordet tobak)

Nikotin är ett centralstimulerande gift och väldigt beroendeframkallande” (citat från boken Beroendemedicin av J.Franck , I Nylanbader mfl, Studentlittertur 2015)

Den akuta effekten av nikotin är välkänd: hjärtklappning, blodtryckspåverkan , yrsel , trötthet som kan upplevas som stimulans genom att man kopplar av från stress, och påverkan på kolhydratmetabolismen. Det finns redan allvarliga förgiftningar hos barn som fått vätskan på själva huden Långtidseffekterna av rent nikotin är mindre väl kända, främst därför att man har koncentrerat sig på själva tobaksröken, där nikotin bara är en del i en helhet.

Vad är el-cigaretter? Det är små prylar med två funktioner: en behållare med en lösning med nikotin (eller utan nikotin) blandad med propylen-glykol och eller glycerin samt smaktillsatser som tobakssmak men även godis , frukt och dylikt, samt en mekanism som gör att denna vätska värms upp, och kan bilda en aerosol som andas in, antingen via knapptryck , eller aktiverad av inandning. På nätet finns all information om el-cigaretter, nybörjarpaket, bilder av alla de möjliga prylarna som hör till el-cigaretterna, priser, samt möjlighet att handla.

Rent farmakologiskt innehåller varje puff lösning med nikotin från el-cigaretter officiellt mängder varierande från 0- 24 mg (saknar övrig specifikation). Detta kan jämföras med nikotintuggummin som finns i styrka 2 och 4 mg. Alla studier gjorda visar att den verkliga halten varierar från uppgiven styrka, upptill 50 %.

Varför el-cigaretter? De utvecklades 2003 och började marknadsföras 2007 och den uppgivna orsaken var att hjälpa rökare att minska sitt nikotinberoende gradvis. Detta har delvis verifierats som möjligt i vuxenpopulationer , men ännu inte för ungdomar. Man argumenterar också att det är mindre skadligt både för rökarna själva och för miljön eftersom produkterna inte innehåller själva tobaksröken och alla dess carcinogener. Därför kan man också kringgå förbudet mot rökning inomhus och i andra sammanhang, (Att vi ännu inte vilka effekter spårämnen i aerosolen och propylenglykolet har på luftvägarna talar igen om)

Marknadsföring

Den inofficiella och mycket tydliga marknadsföringsstrategin har varit och är att locka ungdomar att använda el-cigaretter. Detta är uppenbart när man går in på de sajter som säljer el-cigaretter Detta gör man genom olika färger på prylarna, olika prisnivåer med bland annat engångs el-cigaretter och olika smaktillsatser som skall locka. Man marknadsför därför även nikotinfria lösningar för dem som bara vill stila sig med prylarna. Vätskan kan till exempel kallas e-juice, ett förföriskt namn. Ett argument är att de cancerframkallande ämnen i själva eurosolen saknas samtidigt som man vill ha en aerosol som liknar tobaksröken. Kolla själv!

Lockas ungdomar av e-cigaretter ?

En schweizisk studie baserade på kvalitativa intervjuer i fokusgrupper visar att så är fallet. Många unga både rökare och icke rökare svarar att det är spännande med el-cigaretter, att smakerna lockar och att det känns hälsosammare än vanliga cigaretter.

CAN ( Centrum för alkohol- och narkotikaforskning) har i sina årliga studier 2014 och 2015 frågat unga i årskurs 9 (16 år ) och i gymnasiet årskurs 2 (18 år) om bruket av el-cigaretter.

I studien från 2014 svarade 70% av både rökande och icke rökande deltagare att de provat el-cigaretter av nyfikenhet , de ville testa.

Andelen som prövat el-cigaretter år 2015 är hög, 30% av pojkarna och 23% av flickorna i åk 9 samt 36% resp 26 % i åkgy 2 , ca 5 % ökning sedan föregående år i alla undersökta grupper. Bruk under de sista 30 dagarna anses mer signifikant för regelbundet bruk och där svarade 8% av pojkar och 5% av flickorna ja i åk9 och ngt lägre siffra i gyåk2. Även internationellt är det så att de yngre svarar ja i högra omfattning än de äldre , vilket har tolkats som stöd för att el-cigaretter kan vara en inkörsport till tobaksbruk. Bland ungdomar är det tydligt att rökare oftare än icke-rökare svarar att de använt el-cigaretter och särskilt de yngre flickorna i åk 9 hade prövat, vilket stämmer med den schweiziska studien , att de yngre rökande har frestats att pröva.

I artiklar från JAH ( Journal of Adolescent Health) feb 2016 vol 58 , sid 181-185 samt 186-194 kommer nya alarmerande data.

I den ena artikeln visar man hur   6% av 17-18-åringar i Kaliforniern 2014 rökte traditionella cigaretter men att blandbruk av olika tobaksprodukter var mycket högre (14%) med el-cigaretter och vattenpipor enbart på andra plats (10%) . Man tolkar detta att den minskning av bruk av tobak som man sett i USA liksom i Sverige håller på att brytas genom att blandbruk har etablerats

I den andra artikeln har man elegant visat att tonårshjärnor reagerar kraftigt på rökstimulus i korta videosnuttar med röksug, i motsats till effekten hos unga vuxna . Man tolkar detta som så att den hämning av röksug som unga vuxna kan utöva saknas hos tonåringar. Denna artikel visar således tydligt att tidig exponering för nikotin skapar röksug hos unga. Man hänvisar detta till tonåringars kända benägenhet till ”Sensation seeking” och experimentlusta utlöst av den omogna hjärnans reaktionssätt. Hos unga vuxna har hjärnans utveckling gått vidare och vid den åldern som ung vuxen har man en fungerande kontrollfunktion över olika impulser.

Frågan är vad som kommit först, rökning av traditionella cigaretter eller el-cigaretter. I dag saknas entydiga svar eftersom vi bara har tvärsnittsstudier att gå på. El-cigaretter har inte funnits så länge. Men nikotinets beroendeframkallande effekt känner vi till oberoende av vilken typ av rökning man väljer

Hur kan vi i Sverige tillåta att våra barn och ungdomar helt fritt kan få inhandla nikotinprodukter som el-cigaretter?

Varför har ingen reagerat? Sitter alla bara och väntar på att EU:s Tobaksdirektiv skall lösa frågan för oss? Det finns länder inom EU som redan har infört åldersgräns. 40 stater i USA har åldersbaserade rökförbud mot El-cigaretter. FDA ( Food and Drug administration i USA) har föreslagit ett ålderbaserat förbud.

Vi som är engagerade i att främja ungdomars hälsa oroar oss nu för att el-cigaretter blir inkörsporten till tobaksbruk. Den trend vi sett i Sverige mot minskande tobaksbruk kan brytas. Och fortfarande är det alltför många unga som röker. Och ändå vi låter våra barn och ungdomar inhandla detta gift i form av el-cigaretter?

Fram för åldersförbud mot att sälja el-cigaretter av alla slag till personer under 18 år!

Kristina Berg Kelly och Margrethe Krabbe

Svensk förening för ungdomsmedicin

Hösten 2015 , bearbetad juli 2017

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2024 Ungdomsmedicin

Tema av Anders NorenUpp ↑