unicef-bild

The Budapest deklaration for children and youth on the move

The Lancet, Child and Adolescent Health, Comment , jan 29 , 2018, p1-2

Budapestdeklarationen om Rättigheter för Barn och Unga på Flykt (BUF) antogs av The International Society of Social Pediatrics and Child Health vid deras möte  2017 i Budapest. Avsikten är att alla som arbetar med BUF skall främja deras fysiska och psykiska hälsa i enlighet med FN:s barnrättskonvention CRC och i samarbete med UNICEF.

I dagsläget uppskattar man att över 25 miljoner barn och unga har fått lämna sina hem och är på flykt, internt eller externt. Orsakerna är krig och andra konflikter, naturkatastrofer, miljöförstöring , etc. Man räknar inte heller med att dessa orsaker kommer att minska under de närmsta åren.

Professionella som arbetar med barn och ungas hälsa i olika länder måste vara medvetna om BUF i närområdet, hur hotet mot deras hälsa och välbefinnande ser ut, hur splittrad deras tillgång till vård och stöd har blivit och svårigheterna de har att få sina rättigheter tillgodosedda i enlighet med CRC.

Professionella och frivilligarbetare som arbetar med BUF är viktiga aktörer och bör ta en ledande och aktiv roll i ett förbättringsarbete.

Speciellt bör man beakta artikel 2, (mot diskriminering), artikel 6 (om rätt till överlevnad och  optimal utveckling) , artikel 12, (BUF.s rättigheter att medverka i beslut som rör deras hälsa) och artikel 24 (tillgång till optimal hälsovård i nivå med landets egna invånare).

Detta kräver bland annat att vårdgivarna skaffar sig  kompetens i traumavård, i lingvistik och  om kulturella och etniska aspekter som berör BUF.

Alla insatser bör vara evidensbaserade och skall utvärderas

Egentligen är allt detta självklarheter och en direkt följd av Barnrättskonventionen. Och inte krävs det särskild stor ansträngning av någon för att inse att vi verkligen behöver Budapestdeklarationens tillspetsning av CRC här i Sverige.

Men vem vågar argumenterar för detta när frågor på detta område har blivit politiskt sprängstoff?