Daniel T L Shek: Covid-19 Pandemic and Developmental Outcomes in Adolescents and Young Adults: In Search of the Missing Link
Editorial. Journal of Adolescent Health 2021, vol 69, p 683-684
OCH
Li N, Li S, Fan L: Risk Factors of Psychological Disorders After the Covid-19 Outbreak: The Mediating Role of Social Support and Emotional Intelligence. Journal of Adolescent Health 2021, vol 69, p696-704.

Forskare i Kina har uppenbarligen haft stort intresse av att studera vad som händer med ungdomars hälsa under pandemin, och också gjort det med stor framgång, Detta framgår av flera artiklar från Kina som publicerats i JAH, där bara ca 20 % av insända artiklar accepteras för publicering. I vol 67, 2020 har Daniel Shek från Hong Kong en editorial som diskuterar detta och själv är han huvudförfattare till flera artiklar. Överhuvudtaget är intresset enormt för följderna av pandemin direkt och indirekt för ungdomars psykiska hälsa. I senaste numret av JAH (nr 5 ) handlar 9 artiklar om pandemieffekter på ungas hälsa och dessutom återges zines (förkortning av magazines) producerade av färgade ungdomar i Chicago .

Inledningsvis talar Shek om att trauma, t ex hotet från Covid-19, leder till stress och därmed hotas välmåendet. Men direkta samband är svaga. Shek beskriver olika mekanismer om hur ohälsan uppstår och föreslår studier av tre ”missing links” för att förstå hur stress och hot påverkar individers välmående och vilka uppgifter som återstår.

Studier av stresseffekter i sig på mental hälsa har visat att stress ger obehagskänslor som sätter ner individens mående. Stress kan också trigga obehagliga och irrationella tankar, ge känsla av meningslöshet och förlama handlingskraften. Å andra sidan kan stress trigga förmågan till problemlösning, ge ökad känslomässig handlingskraft och befrämja individens mognad. I kinesisk kultur är just motgångar ett sätt att utvecklas (jfr svenska folksagor!).

”Missing link” ett bygger på Lis, Lis och Fans artikel (se ovan) och handlar om vilka mediatorer som fanns runt en individ. Studien utfördes på collegestudenter under total lockdown. De satt ensamma, eller ihop med en partner. Författarna fann att socialt stöd och god emotionell kompetens var viktiga faktorer för att motverka negativa effekter av hot och stress.

”Missing link” två handlar om moderatorers inflytande. Är individen utrustad med god coping skill (bemästringsförmåga) innan? Alkohol som ett sätt att minska stress är exempel på negativ coping. Positive Youth Development (PYD) är ett nyckelbegrepp som kan moderera ungas sätt att hantera stress. (PYD karakteriseras mycket kort av att unga får chans till positiv anknytning till sin familj, skola eller ev arbete, att de utvecklar kompetens på olika områden och känner uppskattning, och att de erbjuds meningsfulla aktiviteter).

”Missing link” tre handlar om huruvida mediatorer och moderatorer samverkar och i så fall hur.

De forskningsfrågor som Shek föreslår för större kunskap på området handlar om hur COVID -19 exponering kan stärka en individs eller grupps utveckling och mognad. De bör utföras i olika kulturer. Publicerade longitudinella studier saknas helt än så länge. Det finns numera också avancerade statistiska metoder som gör det möjligt att bena ut flera bakgrundsfaktorers inverkan och bör användas i studier med dessa komplicerade samband.

Resultatet kan bli att man bättre förstår hur ohälsa kan förebyggas och hur ungas psykiska hälsa kan förbättras i olika situationer där de utsätts för stress av olika slag. Sådana metoder kan handla om att bygga upp stödsystem, arbeta med emotionell intelligens eller PYD. Och mycket annat!!!

.