Ungar & medier 2017

En rapport från Statens medieråd publicerad 2017 05 31

Undersökningar om medievanor och attityder kring medier hos barn (!) 9-18 år har pågått sedan 2005 med ojämna mellanrum . Den aktuella undersökningen utfördes hösten 2016 , och omfattade 1999 barn 9-12 år och 3000 barn 13-18 år. Men andelen som svarar är bara knappt 39% , vilket verkar vara accepterat som normalt i denna typ av studier. Urvalet är statistiskt representativt. Man ville ha deltagare med neuropsykiatriska funktionshinder, men fick så få svar i den gruppen att det inte gick att bearbeta.

Även om de oliaka undersökningarna från 2005 och framåt inte innehåller helt identiska frågor, finns ändå intressanta långtidsresultat. 2005 hade man en grupp som använde medier av olika slag sammanlagt över 3 timmar per dag och som definierades som högkonsumenter. I 2017 års undersökning är genomsnittet 3 tim medianvändning per dag. Ser man till internetanvändning fanns inom gruppen 9-12 år 7% högkonsumenter 2005, i aktuell undersökning är 245 % av 9-12 åringar högkonsumenter. 22 % av 13-16 åringar var högkonsumenter 2005, 2017 var 62 % högkonsumenter. Mobiltelefonanvändandet har ökat i samma takt. Intressant är att flickor dominerar med mobiltelefonbruk , 76% av 15 åriga flickor är högkonsumenter , medan killar först i18 årsåldern når så högt.

Man noterar att tidigare var det olika användningssätt av de olika medietyperna. Man såg på film på tv , eller underhållningsprogram program på tv, eller spelade datorspel på datorn etc, Nu sker det mesta tillgängligt i alla medier och unga skiftar mellan olika kategorier kontinuerligt med sina smarttelefoner. De ser video på Youtube, eller Facebook , kommenterar dessa i smartphone till sina vänner och skickar nya videor tillbaka. Vissa videobloggare är stora idoler och följs dagligen av stora grupper, olika för flickor och pojkar och olika i olika åldrar. Medierna är helt enkelt integrerade med varandra och en naturlig del av ungas vardagsliv . De lever ett liv i medierna, helt enkelt.

Att läsa dagligen har sjunkit något och förekommer nu hos 11 % av 13-16 åringar och hos 15% av 17-18 åringar. Men tiden som ägnas åt läsning har samtidigt ökat.

Man noterar också att andelen som tränar några gånger per vecka har minskat, tex hos 17-18 åringar från 63% 2012 till 57 % . Gruppen som aldrig eller sällan tränar i samma åldersgrupp har ökat från 20% till 30 % . Men har inte specificerat träning närmare och ägnar sig inte åt kausala samband, men påpekar bara att är man högkonsument och går i skola så blir det inte mycket tid över för att träna. Några sådan samband har man dock inte studerat.

Av 13-16 åringar tittar 11% ofta på porr, 62% aldrig, 21% av 17-18 åringar tittar ofta , 46% aldrig. Pojkar är de som tittar på porr, 28% ofta i totalgruppen, mot 3% bland flickor.. Av pojkar tittar 35% aldrig på porr, 74% av flickor tittar aldrig

Det finns data om olika typer av nätmobbning, men jag undrar hur tillförlitliga de data är. Siffrorna är låga båda beträffande att känna någon som blivit utsatt för någon typ av näthat och självupplevda problem, för att inte tala om svaren på frågan ”själv utfört”. . Enkät på papper eller på webben är kanske inte bästa sättet att närma sig en så känslig fråga. Eller så är nätmobbning inte så utbrett som vi vuxna tror?

Ett intressant men annat svårbedömt område som Medierådet försökt kartlägga är ungdomars kritik av medieinnehållet. Unga får frågan ”Två sajter på internet beskriver samma sak , men du upptäcker att det de säger inte stämmer överens .Vad gör du då?” Det vanligaste svaret för närmare 40 % i alla åldersgrupper är att strunta i det alltid eller oftast.

Men svaret ”Försöker hitta mer info” är däremot klart åldersrelaterat. 30% av 9-12 åringar gör alltid eller oftast så, två tredjedelar av 13-16 åringar gör så och bland de äldsta gör 70% så

Medierådet har också frågor om föräldraregler. Det är tydligt att det finns, men mest avseende den tid som tillbringas med datorspel, på internet eller med mobilen. Innehållet på t ex internet är mindre ofta reglerat. Tiden handlar om antal timmar och hur sent de får hålla på men det är bara två tredjedelar av de svarande 13-16 åringarna som hade tidsregler av något slag. . Pojkar uppgav oftare att de var osams med sina föräldrar både om tid på medier och typ av aktivitet. Men å andra sidan tillbringar pojkar mer tid på medier

Slutligen har Medierådet ett avsnitt där unga svarar hur de bedömer sin aktivitet på medier, för mycket eller för litet.

Intressant fråga. Läs själva i rapporten!

2017 0606