23 juli 2021. Kristina Berg Kelly referat
Social Media and Mental Health Among Early Adolescents in Sweden: A Longitudinal Study with 2-year Follow-up (KUPOL STUDY)
av Dorien Tecla Beerens, Filip Andersson, Helen G.M.Vossen och Maria Rosaria Galanti
Journal of Adolescent Health 2021, vol 68, p 953-960.

3501 ungdomar 14-15 år gamla, varav 51,5% flickor, från 101 skolor i åtta områden i Sverige, rapporterade dagligt bruk av sociala media. Medelvärde för vardagar och helger beräknades.Psykisk hälsa mättes med SDQ; (Strength and Difficulties Questionnaire), ett amerikanskt frågeformulär där man kan skilja på internaliserade problem av känslomässig karaktär och kamratproblem från externaliserade problem med beteendeavvikelser och hyperaktivitet. Avancerade statistiska metoder medgav att man kunde skilja på om fluktuationer i bruk av sociala media hängde ihop med stabila fluktuationer in SDQ data, eller om variationer in SDQ-data gav fluktuationer i bruket av social media. Komplikationerna och svårigheterna i dessa beräkningar är något som jag inte kan redogöra för i detalj.
Genomgång av data gjordes med ett års mellanrum, man fick alltså tre årsmaterial,eftersom deltagarna följdes i årskurs 8, i nian och ett år efter högstadiet. Svarsfrekvensen från ursprungsmaterialet var då 74%. Mediantid i mediabruk var för flickor 2.7 timmar och för killar 1.8 timmar första året och ökade efterhand. Generellt var det en lätt korrelation mellan mediabruk och SDQ-data, på så sätt att en timmes mer mediabruk gav 0.2 enheter högre SDQ värde på gruppnivå ett år senare. Men på individnivå kunde man inte påvisa detta. Ett ökat bruk av sociala media gav alltså inte högre SDQ värden individuellt ett år senare. Man tolkade därför ett ökat bruk av sociala medier som en indikator på aktuell psykisk ohälsa. Det skulle därför kunna vara en indikator för att upptäcka pågående psykisk ohälsa.
I artikeln redovisas liknande studier med samma resultat. Detta är intressant och viktigt eftersom det motsatta har varit den ledande diskursen, dvs att ökat bruk av sociala medier ger psykisk ohälsa. Att det dessutom är en svensk studie som visar detta och en som har publicerats i JAH ger resultaten en extra tyngd för oss.