Sexual health and reproductive rights at a crossroad
The Lancet, Editorial, vol 390, sid 1, juli 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31750-6

I två artiklar går Journal of Adoelscent health genom digra faktabaser om Abstinence- only- program , som nu är de enda som stöds av federala medel i USA. Det är dels en översiktsartikel med genomgång av befintliga kvalitetssäkrade studier, dels ett policyprogram , som Society for Adolescent Health ställer sig bakom

Kritiken av Abstinence – only programmen är förödande. I teorin skulle abstinens fungera, men inte under tonåren, med den omogna hjärnan, ungdomars känslomässiga intensitet och behov av spänning , av att utforska närhet, att lära känna sin kropp och sin sexualitet. Någon bevisbar effekt har inget av dessa program visat sig ha, enligt översiktsstudien. Medianålderns för första samlag är 17.8 år i USA medan medianålderns för giftermål är 26,5 år, vilket i sig visar orimligheten i abstinensbudskapet.

Man trycker också på att programmen befrämjar traditionella fördomar om könsroller, dvs hur pojkar och flickor egentligen ä,r utesluter behoven hos de unga som redan är sexuellt aktiva, och inte tar upp frågan om sexuell praxis i LGBTQ grupperna

Den överstatliga, federala regeringen använder ekonomiska medel för att befrämja användningen av Abstinence-only programmen. Rent statistiskt har bruket av dem ökat och användningen av holistiska program minskat. Men det framkommer att nästan hälften av delstaterna avstår från de överstatliga medlen och fortsätter med sina holistiska utbildningsprogram, som visat sig framgångsrika.

Innebörden i SAHM:s policyprogram är i enlighet med ovanstående.

The Lancet har ju under de sista tiotals åren varit starkt engagerade i WHO:s arbete och stöttat det och speciellt det som handlar om ungdomars hälsa i världen.

Ur denna synpunkt är det viktigt vad Lancet skriver om Sexuella och reproduktiva rättigheter, som i deras och WHO:s perspektiv framför allt rör ungdomar.

The UNFPA’s mission is to deliver “a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person’s potential is fulfilled”.
USA är en nyckelaktör i UNFPA:s arbete och som sådan har de ett stort inflytande på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa globalt. I juli 2017 motsatte sig USA en FN- resolution som skulle hjälpa kvinnor utsatta för våld, speciellt i krigszoner. Eftersom resolutionen innehöll en passus om att kvinnor utsatta för våldtäkt skulle ha rätt till legal säker abort meddelade USA:s representant att Trumps administration inte stöder inte abort som en familjeplaneringsåtgärd och därför motverkade resolutionen

I likhet med SAHM fördömer UNFPA helt Avbstinence.- only programmen. Men de noterar också att dessa program breder ut sig i världen på bekostnad av de holistiska programmen. Det är därför av vikt att kolla vilka ekonomiska och religiösa intressen som ligger bakom insatser på detta område.

Att detta kanske beror på USA:s dominerade roll som bidragsgivare till UNFPA. Av detta skäl kan man inte nämna ord som abort, preventivmedel, eller ens säkra perioder (som ju inte är säkra i ungdomars händer!) i program stödda av amerikanska medel och de motarbetar även andras program, även om de inte är bidragsgivare. Detta ar lätt till en minskning av kvalitetssäkrade holistiska program i låginkomstländer

Lancet trycker på det djupt oetiska att på detta sätt beröva ungdomar adekvat kunskap och hjälp. Man bryter mot de etiska principerna Göra gott/ inte skada och tar inte hänsyn till ungdomars sårbarhet eller utsatthet för andras godtycke. De blir också berövade deltagande på jämlika villkor när det gäller utövande av sin sexualitet. Man bryter också mot principerna om mänskliga rättigheter eftersom hälsa och tillgång till kunskap om hälsa är en mänsklig rättighet.

171106